Παιδιατρικά μαθήματα για την ΠΦΥ (Προγραμματίζονται και υλοποιούνται από την 7η ΥΠΕ - Γραφείο συντονισμού ΠΦΥ)